İptal ve İade

Bilgilendirme

İptal ve İade

 • SATICI tarafından aksi öngörülmemesi halinde, ALICI, Hizmet veya Hizmetler sağlanmadan önce bedelini tamamen ödemiş olmalıdır. Peşin satışlarda Hizmet veya Hizmetler’in tesliminden önce toplam bedel SATICI’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde SATICI, Sözleşme’yi tek taraflı olarak fesih edebilir, Hizmet veya Hizmetler’i sağlamaktan imtina edebilir. ALICI tarafından Hizmet veya Hizmetler’in bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, mücbir sebep halleri gerçekleşirse SATICI Hizmet veya Hizmetler’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. İade olan Hizmet veya Hizmetler de kuponlar, indirimler veya promosyonlar kullanmışsa bu bedeller iade Sipariş konusu Hizmet veya Hizmetler’in teslimatına ilişkin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’yı bilgilendirecek ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir. SATICI, ALICI’nın sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite ve fiyatta başka bir hizmet sağlayabilir.
 • ALICI’nın satış bedelini, kredi kartı, taksit kart vb. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkanlar kartı çıkaran kuruluşça sağlanmış olan kredi ve/veya taksitli ödeme imkanları ile sınırlıdır. Bu nedenle, SATICI’nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Hizmet veya Hizmetler’in satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden, peşin satış kabul edilir. SATICI’nın taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları saklıdır. ALICI’nın temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi uygulanır.
 • ALICI’nın Hizmet veya Hizmetler’e ilişkin ödemeyi bir bankaya ait ATM cihazından ya da şubesinden IBAN numarası belirlenemez şekilde “hesaba yatırma” şeklinde yapması durumunda, Hizmet veya Hizmetler’in bedelinin işbu Sözleşme uyarınca ALICI’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI’ya bildireceğini ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da ilgili yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının Alıcı tarafından açılmış olması halinde iadesi ilgili mevzuat gereği mümkün değildir. SATICI’nın sağlamış olduğu ekspertiz veya güvenli teslim hizmetinde, Alıcı cayma hakkını ancak bu hizmetlerden yararlanmamak ve onay vermemek koşuluyla 14 (ondört) gün içinde kullanabilecektir. 14 (ondört) günü geçen veya hizmetin kullanıldığı durumlarda Alıcı, SATICI’ya karşı cayma hakkı talebinde bulunamayacaktır. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 (ondört) günlük süre Sözleşme’nin kurulduğu tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanmış olan hizmete ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.
 • Cayma hakkı sadece tüketici sıfatına haiz olan gerçek kişiler için geçerli olup, şirket adına yapılacak olan ticari ilişkilerde kullanılması mümkün değildir. Bu 14 (ondört) günlük süre, mal satışına ilişkin sözleşmelerde tüketicinin malı teslim aldığı günden, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanılması için ALICI, bu süre içinde Hizmet veya Hizmetler’i teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olmak, zarar veya yıpranmaya sebebiyet olmamak kaydıyla SATICI’ya aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla “Cayma Formu” nu göndererek bildirimde bulunmalıdır. ALICI’nın cayma bildiriminin SATICI’ya ulaşmasından sonra SATICI, bildirimin ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben 14 (ondört) gün içinde cayma hakkına konu Hizmet veya Hizmetler de zarar, yıpranma veyahut kullanılma olmaması durumunda Hizmet veya Hizmetler’in bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde ALICI’ya iade edecektir.
 • Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler ve Hizmetler

29188 sayılı ve 27/11/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği M. 15 uyarınca aşağıdaki hallerde ALICI cayma hakkını kullanamaz.

 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Hizmet veya Hizmetler’in yukarıda yer sayılan kategorilerden birine girmesi halinde cayma hakkı kullanılamayacaktır.

Hizmet veya Hizmetler’in bedeli tahsil edilmiş ise mevzuata uygun cayma halleri ve Sözleşme fesihlerinde, Sözleşme şartlarına uygun koşulların sağlanması koşuluyla ödenen bedel 14 (on dört) gün içinde ALICI’ya iadesine ilişkin işlem yapılır. İade ALICI’nın Hizmet bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. Hizmet veya Hizmetler’in bedeli, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesini takiben aynı sürede ilgili bankaya iade edilir. Bedelin bankaya iadesi işleminin SATICI tarafından yapılmasından sonra ALICI hesaplarına aktarılması banka işlem süreci ile ilgili olup SATICI olası gecikmelerden dolayı sorumlu değildir. SATICI’nın iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve kanundan doğan mahsup ve indirim hakları saklıdır. Sözleşme’nin SATICI’nın edimini ifa etmemesinden ötürü ALICI tarafından feshedildiği hallere ilişkin ALICI kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.

ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan hizmetlerin çeşitli sebeplerle sağlanaması veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

ALICI Hizmet veya Hizmetler’i kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya Hizmet veya Hizmetler’in bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak kredi kartı hamilinin hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta bir iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

6.1. İşbu Sözleşme’de yer almayan hususlar ALICI tarafından web sitesi’nde görülen/onaylanan ön bilgilendirmelerde ve satış aşamaları veya bilgilendirme sayfaları/bölümlerinde yer almaktadırlar. ALICI’ya, bildirdiği elektronik posta adresine, işbu Sözleşme gönderildiği ve/veya elektronik ortamda kalıcı şekilde bilgilendirme yapıldığından söz konusu bilgilendirmelere ve bu işbu Sözleşme’ye elektronik ortamda her zaman ulaşılabilir.

6.2. İşbu Sözleşme ile ilgili doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturur; Tarafların yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.

6.3. ALICI ve SATICI işbu Sözleşme’nin Taraflar ve Tanımlar bölümünde belirtilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. SATICI, ALICI tarafından işbu Sözleşme’nin hükümlerine aykırı fiillerin gerçekleştirilmesi halinde her zaman Sözleşme’yi haklı sebeple feshedebilir.

6.5. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün bir kısmının veya tamamının ilgili mevzuat çerçevesinde veya herhangi bir resmi ya da yargı merci tarafından geçersiz addolunması halinde, bu geçersizlik diğer maddelerin geçerliliğine etki etmeyecektir.

6.6. ALICI, Cayma, iptal veya iade haklarını kullanırken İptal, İade ve Cayma Politikasında belirlenen veya kanunda belirlenen usullere uygun davranmakla yükümlüdür.

İptal, İade, Değişim ve Cayma işlemlerinden birini gerçekleştirmek isteyen ALICI’nın Ön Bilgilendirme Formu, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve işbu metindeki tüm şartları kabul etmektedir. Bu Sözleşmeler kapsamında şartları yerine getirerek haklarını kullanmak isteyen ALICI aşağıda yer alan şirket bilgilerimiz ile SATICI sıfatına haiz olan tarafımıza taleplerini ulaştırabilecektir.

Ticaret Unvanı : Selçuk COŞKUN

Fenerbahçe Mh. Iğrıp Sk. No: 13 Kadıköy/İstanbul PK: 34726

Mail Adresi : bilgi@hitsin.net
Web Sayfası : hitsin.net
Telefon : 0216 706 7662

2022 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri; 10.280 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olan illerde 10.280 Türk Lirası ile 15.430 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 15.430 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 10.280 Türk Lirası ile 15.430 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacaktır.