Mesafeli Satış Sözleşmesi

Tanımlamalar

Sözleşme

Satıcı Unvanı:
hitsin.net(bundan böyle “Satıcı” olarak anılacaktır.)

Satıcı İnternet Adresi:
www.hitsin.net

Satıcı Adres:
Fenerbahçe Mh. Iğrıp Sk. No: 13 Kadıköy/İstanbul PK: 34726

Satıcı Telefon:
+90 216 706 7662

Satıcı E-mail:
bilgi@hitsin.net

Alıcı Ad-Soyad: Sistemlerimize kayıt olurken beyan ettiğiniz ad/soyad veya kullanıcıadı (bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır.) Alıcı T.C: Sistemlerimize kayıt olurken/sonradan beyan ettiğiniz alıcı TC Kimlik numaranız Alıcı Adres: Sistemlerimize kayıt olurken/sonradan beyan ettiğiniz alıcı adresiniz Alıcı Telefon: Sistemlerimize kayıt olurken/sonradan beyan ettiğiniz alıcı telefon numaranız Alıcı E-mail: Sistemlerimize kayıt olurken/sonradan beyan ettiğiniz alıcı e-posta adresiniz

İşbu mesafeli satış sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) alıcının satıcıya ait internet adresi üzerinden sipariş ettiği aşağıda özellikleri belirtilen ürünün ve kapsamı belirtilen hizmetin, aşağıda belirtilen miktarda satışına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki hükümler gereğince alıcı ve satıcı taraf arasındaki hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkindir.

 • Sözleşme konusu ürün adet/kutu/koli sipariş edilecektir ve özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir:
 • Satılan mal/ürün veya hizmetin nitelikleri satın alma formunda belirtildiği gibidir.
 • Sözleşme konusu hizmetin özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir:
 • hitsin.net web sitesi ve diğer sosyal medya hesaplarından temin edilen ürün/mal veya hizmetlerin tamamı satın alma formunda belirtilen özellikleri ihtiva eder.
 • Sözleşme bedeli taraflarca Türk Lirası olarak kararlaştırılmıştır. Alıcı taraf, 1 gün içinde kararlaştırılan bedeli ödemelidir. Aksi halde satıcı tarafın teslimat yükümlülüğü ortadan kalkar.
 • Sözleşme bedelinin aşağıda belirtilen ödeme şekli ile ödenmesi kararlaştırılmıştır.
 • Ödemeler Nakit/EFT/Havale/Kapıda Ödeme/Kredi veya banka kartı ile olabilir.
 • Sözleşmenin alıcı tarafından onaylanması ile yürürlüğe girdiği kabul edilir. Alıcının satıcıdan satın almış olduğu ürünün teslim edilmesi ile sözleşme ifa edilmiş olur. Alıcının satıcıdan satın almış olduğu hizmetin ifası ile satıcı borcunu yerine getirmiş olur.
 • Sözleşme konusu ürün, alıcı tarafından belirtilen teslim adresine kargo ile gönderilerek veya satıcı adresinde elden teslim edilebileceği gibi, bir mail veya sanal olarak ta teslim edilebilir.
 • Alıcının kargo adresi:
  • Sistemlerimize kayıt olurken/sonradan beyan ettiğini alıcı adresinizdir.
 • Sözleşme konusu hizmetin ifa edileceği adres aşağıda belirtildiği gibidir:
  • Fenerbahçe Mh. Iğrıp Sk. No: 13 Kadıköy/İstanbul PK: 34726

Sözleşme konusu ürünün teslimatına ilişkin masraflar alıcıya aittir. Teslimat ve hizmetin ifası, sözleşme bedelinin alıcı tarafından satıcıya ödenmesi ile birlikte en fazla kargo 6 iş günü içinde satıcı tarafından gerçekleştirilir. Alıcının kararlaştırılan bedeli sözleşme imzalandıktan 1 gün içinde ödememiş olması halinde, satıcı tarafın teslimat ve ifa yükümü ortadan kalkar. Fatura, ürünlerin teslimi ve ifa esnasında alıcı tarafa teslim edilecektir.

Kanundan durumun gereğinden veya sözleşmede öngörülen özel koşullardan doğan ayrık haller dışında satılanın yarar ve hasarı taşınır satışlarında zilyetliğin devri anına kadar satıcıya aittir. Taşınır satışlarında, alıcının satılanın zilyetliğini devralmada temerrüde düşmesi durumunda zilyetliğin devri gerçekleşmişçesine satılanın yarar ve hasarı alıcıya geçer. Satıcı alıcının isteği üzerine satılanı ifa yerinde başka bir yere gönderirse yarar ve hasar satılanın taşıyıcıya teslim edildiği anda alıcıya geçer.

 • Satıcı taraf sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz ve sözleşmede belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim etmekle yükümlüdür.
 • Satıcı taraf, sözleşmenin konusu olan ürünün bildirilen niteliklerinin satılanda bulunmaması, nitelik veya niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde maddi, hukuki veya ekonomik ayıpların bulunmasından sorumludur.
 • Alıcı taraf, teslim aldığı ürünü makul süre içinde gözden geçirmekle yükümlüdür. Satılan üründe satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse uygun süre içinde satıcıya bildirimde bulunmalıdır.
 • Satıcı taraf, alıcı tarafın satılanı gerektiği gibi gözden geçirmekle görebileceği ayıplardan da, ancak böyle bir ayıbın bulunmadığını üstlenmişse sorumlu olur.
 • Satıcı taraf, satış sözleşmesinin kurulduğu sırada alıcı tarafından bilinen ayıplardan sorumlu değildir.
 • Satıcı taraf satılanı ayıplı olarak devretmekte ağır kusurlu ise, satıcının ayıptan doğan sorumluluğunu kaldıracak herhangi bir düzenleme yapılamaz. Ağır kusurlu olan satıcı taraf, sözleşme konusu taşınır maldaki ayıbın süresi içinde bildirilmediğini ileri sürerek sorumluluktan kısmen de olsa kurtulamaz.
 • Alıcı taraf satın aldığı üründe ayıp olması halinde satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönebilir, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteyebilir, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olacak şekilde satılanın ücretsiz onarılmasını isteyebilir veya imkan var ise satılan ürünün ayıpsız benzeri ile değiştirilmesini talep edebilir.

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkması ile taraflardan birinin veya ikisinin sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini veya bunları kararlaştırılan zamanda yerine getirmelerinin önüne geçen durumlar mücbir sebep olarak nitelendirilir. Mücbir sebep hallerinin (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, grev, lokavt, üretim tesislerinde önemli ölçüde arıza) var olması durumunda, mücbir sebepten dolayı borcunu ifa edemeyen taraf diğer tarafa durumu derhal bildirecektir.

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümü için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli yetkilidir. Alıcının ürün ve hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İş bu sözleşmenin karşılıklı imza tarihi mal/ürün veya hizmetin bedelinin ödendiği tarihtir.